rotate screen icon

facebook highlight-menu-active highlight-menu highlight-route highlight-sub-menu icon-star loader-progress-circle mail maps mouse pause pin play poi-menu-active poi-menu poi-route service share sound-off sound-on tipp-menu-active tipp-menu twitter

伯爾尼-蘇黎世
載入。

Tour Map
伯爾尼 蘇黎世

從伯爾尼出發。

315公里 9個亮點
伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世 伯爾尼 布格多夫 呂格(Lueg) 愛蒙塔爾的阿福爾特恩 特魯布沙興 恩特勒布赫 維利紹 赫爾維爾(Hallwyl) 希茨基爾赫(Hitzkirch)琉森 蓋爾紹 錫西孔 布龍嫩 施維茨 薩特爾(Sattel)艾因西德倫 拉珀斯維爾 蘇黎世

遊覽瑞士的最佳線路

伯爾尼 蘇黎世 阿彭策爾
前往概況
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
顯示書簽

您的心願單是空的

所有包含此標記的頁面都可以添加到您的個人書簽或心願單中。

將收藏夾發送至您的手機
提交
您的評論已成功提交。
提交失敗。
發件人
收件人
提交
您的評論已成功提交。
提交失敗。
在地圖上顯示